جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۶:۵۸

نمایش گروه ها

محصولات » داروها » کرم ،پماد و روغن

هیچ زیرگروهی وجود ندارد.

فهرست محصولات براساس گروه

لکورکس
لکورکس

فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ تیمول بخوبی شناخته شده است(2,1) و به نظر میرسد به علت سوراخ کردن غشاء سلولی و خروج سریع اجزا تشکیل دهنده داخل سلولی باشد. همچنین ترکیبات فنلی آویشن ( تیمول و کارواکرول) با ایجاد کمپلکس با پروتئین های غشاء باکتری فعالیت ضدباکتری را اعمال مینمایند. 

باریج اسانس

محصولات و خدمات